REGULAMIN USŁUGI SERWISU Z DNIA 30.06.2014 r.§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia oraz zasady korzystania z usług serwisu (zwanej dalej „Usługą”).

2. Usługodawcą świadczącym Usługę jest spółka EASY EDU SOLUTION LIMITED Emarat Atrium, 423, Al Wasl Area, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie (zwana dalej „Usługodawcą" lub „Administratorem").

3. Użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem”) jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób skorzysta z Usługi lub z dowolnej strony internetowej przynależącej do Usługi.

4. Usługobiorcą jest wyłącznie Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi (zwaną dalej „Umową”).

5. Usługodawca oraz Usługobiorca są jedynymi stronami Umowy (zwanymi łącznie „Stronami”).

§ 2. ZAWIERANIE UMÓW

1. Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi poprzez zamówienie raport u Usługodawcy i dokonanie opłaty.

2. Wszelkie informacje zamieszczone na stronach internetowych Usługi lub na innych stronach internetowych promujących Usługę, należy w razie wątpliwości poczytywać jedynie za zaproszenie do złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi.

3. Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia złożonej przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy, bez wymogu uzasadnienia powodów odrzucenia oferty.

4. Usługodawca odrzuca ofertę zawarcia Umowy złożoną przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.

§ 3. CHARAKTERYSTYKA USŁUGI

1. Na podstawie wprowadzonego numeru VIN usługodawca odpłatnie udostępnia raport w którym identyfikuje markę samochodu oraz kraju pochodzenia marki samochodu. Kraj pochodzenia marki danego samochodu nie zawsze zbieżny jest z krajem produkcji danego samochodu. Udostępnienie raportu jest odpłatne a jego koszt wynosi 27,9 zł.

2. Serwis umożliwia weryfikację numer VIN poprzez algorytmiczne sprawdzenie przynależności wprowadzonego numeru do danego producenta oraz kraju jego pochodzenia. Dzięki potwierdzeniu lub zaprzeczeniu przynależności danego numery VIN do danej marki (producenta) kupujący zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia kupienia samochodu z przebijanymi numerami VIN które mogłyby by być nadane samochodowy z innego samochodu należącego do innej marki.

3. Raport przekazywany jest w formacie *.txt lub *.pdf

§ 4. ŚWIADCZENIA WZAJEMNE

1. Przedmiotem świadczenia Usługi, świadczonym przez Usługodawcę, jest dostarczenie Użytkownikowi raportu stworzonego na podstawie numeru VIN dostarczonego przez Użytkownika.

2. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Usługę w kwocie ustalonej przez Usługodawcę stanowiącej wynagrodzenie Usługodawcy za świadczoną przez niego Usługę.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca świadczy Usługę dostarczenia raportu na podstawie numeru VIN dostarczonego przez Użytkownika.

2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub okoliczności te wynikają z działań bądź zaniechań osób trzecich, na których zachowanie Usługodawca nie miał wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej świadczenie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3. W zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości wartości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę, bez uwzględniania utraconych korzyści.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Usługi, jeśli przyczyny tych problemów nie leżą po stronie Usługodawcy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której problemy z dostępem do Usługi wynikają lub leżą po stronie operatora internetowego Usługobiorcy, dostawcy serwerów poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłowej konfigurację komputera Usługobiorcy lub obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy.

§ 6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy, w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji postanowień Umowy.

2. Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji Usługi i nie będą udostępniane innym podmiotom, o ile potrzeba taka nie wyniknie z konieczności zastosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

3. Administratorem zbioru danych osobowych, do którego wpisywane są dane Usługobiorcy jest Usługodawca.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Strony ustalają, iż podstawą do złożenia reklamacji może być wyłącznie brak zgodności Usługi oraz sposobu jej świadczenia, z warunkami Umowy określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

3. Reklamacja musi zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz unikalny adres email Usługobiorcy składającego reklamację.

4. Prawo dochodzenia przez Usługobiorcę roszczeń wynikających z Umowy na drodze postępowania sądowego dopuszczalne jest jedynie w przypadku wcześniejszego skorzystania z postępowania reklamacyjnego, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej Usługobiorcy.

5. Podstaw reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane wyłącznie z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada, w szczególności okoliczność:

5a - niezapoznania się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu,

5b - realizacji Usługi na rzecz osoby innej niż Usługobiorca, jeśli pozyskanie przez tę osobę dostępu do Usługi nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy,

5c - nieprawidłowego funkcjonowania oprogramowania klienckiego lub łącz telekomunikacyjnych po stronie Usługobiorcy.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. Strony w takim przypadku oświadczają, iż ich intencją było złożenie oświadczenia woli, które w sensie gospodarczym najbardziej odpowiada ich pierwotnej intencji, przez którą należy rozumieć zawarcie odpłatnej Umowy o świadczenie Usługi.

2. Postanowienia §8 ustęp 1 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania Umowy wyniknie w niej luka wymagająca uzupełnienia.

3. Strony przyjmują, iż na okoliczność sporu w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia zawartej pomiędzy stronami Umowy, a prawem właściwym dla realizacji niniejszej Umowy jest prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

4. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporu pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby strony pozwanej.

5. Miejscem zawarcia Umowy jest miasto Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

6. Zmiana siedziby lub innych danych teleadresowych Usługodawcy nie powoduje zmiany warunków Umowy i następuje ze skutkiem wstecznym ex tunc, bez konieczności dokonywania odrębnej zmiany niniejszego Regulaminu.

7. Zmiana adresu internetowego witryny prowadzącej do Usługi w szczególności zmiana lub dodanie nowej domeny internetowej jako adresu prowadzącego do Usługi nie powoduje zmiany warunków Umowy i następuje ze skutkiem wstecznym ex tunc, bez konieczności dokonania odrębnej zmiany Regulaminu.